Tiếp tục vi phạm công bố thông tin, Địa ốc Tân Kỷ bị đình chỉ giao dịch từ 25/9 tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc chuyển sang diện bị đình chỉ giao dịch đối với cố phiếu TKC của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ.

THeo đó, HNX thông báo chuyển sang diện bị đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TKC theo quyết định HNX, kể từ ngày 25/9 tới do tổ chức niêm yết tiếp tục các vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cụ thể: TKC chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023.

Ngoài ra, cổ phiếu TKC đang trong diện cảnh báo theo quyết số 907/QĐ-SGDHN ngày 06/9/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch); Tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

Đồng thời, cổ phiếu TKC bị kiểm soát theo Quyết định số 452/QĐ-SGDHN ngày 18/5/2023 do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Hiện, TKC mới chỉ công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 tự lập với doanh thu thuần âm gần 1,3 tỷ đồng; luỹ kế cả năm 2022 đạt 113 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước (406 tỷ đồng);

Trong kỳ, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -gần 639 tỷ đồng (cùng kỳ -2,2 tỷ đồng). Kết quả, quý 4/2022 công ty báo lỗ 638,93 tỷ và lỗ cả năm là 637,92 tỷ đồng trong khi năm 2021 vẫn lãi 150 triệu đồng. Theo TKC, cả năm 2022 công ty báo lỗ gần 639 tỷ đồng - tương ứng giảm 288 lần so với cùng kỳ là do doanh thu giảm và chi phí tăng.

Trên thị trường, chốt phiên 15/9, cổ phiếu TKC giảm sàn xuống còn 1.300 đồng/cp.

Cùng ngày, HNX thông báo về việc bổ sung cổ phiếu SRA của Công ty cổ phần SARA Việt Nam vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, từ ngày mai (18/9/2023) do báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty cổ phần SARA Việt Nam được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và họp nhất bán niên năm 2023 được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Xem thêm tại vneconomy.vn