TIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hoài Thu

TIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hoài Thu

 Đỗ Hoài Thu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm