16:59, 22/09/2022

TIP: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220922_20220922 - TIP - BIEN BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET NGAY 22.09.2022.pdf
    20220922_20220922 - TIP - NGHI QUYET DHDCD NGAY 22.09.2022.pdf

    HOSE