TIP: Lý do thay đổi phương án sử dụng vốn

TIP: Lý do thay đổi phương án sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo lý do thay đổi phương án sử dụng vốn như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm