16:02, 08/08/2022

TIP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE