17:21, 30/03/2022

TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Trong bài viết này:

  Tài liệu đính kèm:
  1.TIS_2022.3.30_089afe0_10._To_trinh_ve_viec_phe_duyet_ke_hoach_SXKD_va_DTPT_nam_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  2.TIS_2022.3.30_0e52c0e_4._Bao_cao_cua_HDQT_trinh_DHDCD_thuong_nien_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  3.TIS_2022.3.30_175f690_3._Noi_quy_DHDCD_thuong_nien_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  4.TIS_2022.3.30_28fffad_5._Bao_cao_cua_BKS_trinh_DHDCD_thuong_nien_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  5.TIS_2022.3.30_2e7a295_8._To_trinh_ve_viec_thong_qua_BCTC_hop_nhat_nam_2021_da_kiem_toan_signed.pdf
  6.TIS_2022.3.30_3ad209f_12._To_trinh_ve_viec_ky_hop_dong_voi_Cong_ty_CP_Can_thep_Thai_Trung_0001_0001_0001_signed.pdf
  7.TIS_2022.3.30_49e675f_9._To_trinh_ve_viec_phan_phoi_loi_nhuan_nam_2021_0001_0001_0001_signed.pdf
  8.TIS_2022.3.30_4a261ba_14._To_trinh_ve_viec_lua_chon_Cong_ty_kiem_toan_de_kiem_toan_BCTC_nam_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  9.TIS_2022.3.30_773bce1_6._To_trinh_ve_viec_bo_sung_sua_doi_Quy_che_hoat_dong_cua_HDQT_TISCO_signed.pdf
  10.TIS_2022.3.30_7f2906a_1._Thong_bao_ve_viec_to_chuc_DHDCD_thuong_nien_2022_0001_0001_signed.pdf
  11.TIS_2022.3.30_86c3660_2._Chuong_trinh_DHDCD_thuong_nien_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  12.TIS_2022.3.30_a941447_13._To_trinh_ve_viec_thong_qua_muc_tien_luong_thu_lao_cua_HDQT_Ban_TGD_BKS_KTT_nam_2022_signed.pdf
  13.TIS_2022.3.30_c1ee5bd_7._To_trinh_ve_viec_thong_qua_BCTC_rieng_nam_2021_da_kiem_toan_0001_0001_0001_signed.pdf
  14.TIS_2022.3.30_c952565_15._Du_thao_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2022_0001_0001_0001_signed.pdf
  15.TIS_2022.3.30_d74f9fa_11._To_trinh_ve_viec_ky_hop_dong_voi_Cong_ty_CPTM_Thai_Hung_0001_0001_0001_signed.pdf

  HNX