14:56, 27/07/2022

TKC: Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đại Nghĩa
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: TKC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,100,000 CP (tỷ lệ 10.25%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,100,000 CP (tỷ lệ 19.57%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Theo nhu cầu cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/07/2022.

  HNX