TKC: Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

TKC: Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đại Nghĩa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,100,000 CP (tỷ lệ 10.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,100,000 CP (tỷ lệ 19.57%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Theo nhu cầu cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/07/2022.

HNX