TKC: Thông báo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu

TKC: Thông báo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu

.

HNX

Tài liệu đính kèm