16:34, 26/07/2022

TKC: Trần Trọng Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 192,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trọng Dũng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: TKC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192,876 CP (tỷ lệ 1.8%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 192,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 776 CP (tỷ lệ 0.01%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/07/2022.

  HNX