16:41, 28/04/2022

TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Liu Chien Hung
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TKU
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,515,679 CP (tỷ lệ 6.49%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

  HNX