15:58, 26/08/2022

TLI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLI của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi.
            - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 năm 2022
            - Địa điểm thực hiện: CTCP May Quốc tế Thắng Lợi, địa chỉ: Số 17/6A Phan Huy Ích, phường 14. quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

  HNX