16:44, 07/02/2022

TMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMC của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào Tháng 3 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại nhà hàng Rose Palace, số 746 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.

  HNX