15:07, 23/03/2022

TMX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMX của CTCP Vicem Thương mại xi măng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội. (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau).
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX