14:18, 22/09/2022

TNG: Nguyễn Thị Nhuận - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 33,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhuận
  - Mã chứng khoán: TNG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 231,130 CP (tỷ lệ 0.22%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18,038,903 CP (tỷ lệ 17.16%)

  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 33,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 198,130 CP (tỷ lệ 0.19%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2022.

  HNX