TR1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TR1 của CTCP Vận tải 1 Traco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco (Địa chỉ: số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX