08:22, 10/03/2022

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TR1 của CTCP Vận tải 1 Traco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco (Địa chỉ: số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX