09:18, 26/04/2021

TR1: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 319,137 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: TR1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 319,137 CP (tỷ lệ 6.95%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 319,137 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 319,137 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/04/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/04/2021.

  HNX