TR1: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 319,137 CP

TR1: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 319,137 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TR1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 319,137 CP (tỷ lệ 6.95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 319,137 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 319,137 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/04/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/04/2021.

HNX