Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/11/2021

Ngày thực hiện: 06/12/2021