17:08, 24/11/2021

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/12/2021

Ngày thực hiện: 22/12/2021