17:50, 17/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/08/2022

Ngày thực hiện: 31/08/2022