17:44, 11/01/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/01/2022

Ngày thực hiện: 25/01/2022