15:55, 13/04/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/04/2022

Ngày thực hiện: 28/04/2022