16:20, 26/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/08/2022

Ngày thực hiện: 23/08/2022