Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/11/2022

Ngày thực hiện: 15/12/2022

Tài liệu đính kèm