20:53, 12/05/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,250 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/05/2022

Ngày thực hiện: 27/06/2022

Tài liệu đính kèm