16:37, 18/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/08/2022

Ngày thực hiện: 09/09/2022