16:57, 21/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 8,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/07/2022

Ngày thực hiện: 08/08/2022

Tài liệu đính kèm