Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/12/2021

Ngày thực hiện: 12/01/2022

Tài liệu đính kèm