15:05, 16/10/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

Ngày thực hiện: 08/11/2021