17:38, 15/10/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2,710 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

Ngày thực hiện: 29/10/2021