20:33, 06/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/06/2022

Ngày thực hiện: 22/06/2022