Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/06/2022

Ngày thực hiện: 22/07/2022