Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/09/2022

Ngày thực hiện: 26/09/2022