15:25, 09/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/04/2022

Ngày thực hiện: 23/05/2022