16:04, 28/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/09/2022

Ngày thực hiện: 27/10/2022

Tài liệu đính kèm