15:33, 27/05/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/06/2022

Ngày thực hiện: 17/06/2022