17:35, 20/07/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/07/2022

Ngày thực hiện: N/A

Tài liệu đính kèm