23:32, 20/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 02/11/2021

Ngày thực hiện: 25/11/2021