16:14, 01/07/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/07/2021

Ngày thực hiện: 16/07/2021