15:57, 19/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/05/2021

Ngày thực hiện: 10/06/2021