15:53, 11/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/05/2021

Ngày thực hiện: 21/06/2021