15:11, 31/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/06/2021

Ngày thực hiện: 23/06/2021