23:32, 23/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/09/2021

Ngày thực hiện: 11/10/2021