Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 34 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/10/2021

Ngày thực hiện: 01/11/2021