15:55, 12/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 350 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/05/2021

Ngày thực hiện: 07/06/2021