15:56, 22/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/06/2021

Ngày thực hiện: 22/06/2021