04:47, 24/08/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/09/2021

Ngày thực hiện: 08/10/2021