16:45, 06/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 420 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/10/2021

Ngày thực hiện: 27/10/2021