04:10, 15/07/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 445 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/08/2021

Ngày thực hiện: 24/08/2021