16:16, 28/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/06/2021

Ngày thực hiện: 18/06/2021