16:31, 20/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 550 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 28/05/2021

Ngày thực hiện: 17/06/2021